Odstoupení od kupní smlouvy


1.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

1.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu Tymoveobleceni.cz, Vrchlického 13, Kralupy nad Vltavou, 278 01 či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@tymoveobleceni.cz, nebo prostřednictvím .

1.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

1.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku platí, že kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

1.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

----------------------------------------------------------------------------------------------Vzor Storno Formuláře

Pokud si želáte odstoupit od smlouvy, prosím vyplňte tento formulář a pošlete ho na níže uvedenou adresu nejlépe e-mailem:

• poštou: TYMOVEOBLECENI.CZ, Vrchlického 13, Kralupy nad Vltavou, 278 01
• emailom: obchod@tymoveobleceni.cz

Adresa prodávajícího a provozovatele internetového obchodu:
TYMOVEOBLECENI.CZ, Vrchlického 13, Kralupy nad Vltavou, 278 01

Tímto oznamujem/oznamujeme(*), že odstupujem/odstupujeme(*) od smlouvy na tento tovar/od smlouvy o poskytnutí této služby(*):

__________________________________________

Objednané ddne (*)/ Doručené dne (*):

_ _  . _ _  . _ _ _ _  /  _ _ . _ _ . _ _ _ _

Jméno zákazníka:

__________________________________________


Adresa zákazníka:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Podpis zákazníka (jen v případě papírové formy):

__________________________________________

Datum:

_ _  . _ _  . _ _ _ _ 

* nehodící se preškrtněte

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.